Privatumo politika

 1. Įmonė šiuo dokumentu patvirtina, kad informacija ir asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikėte nekomerciniais ir/ar komerciniais tikslais, renkami, tvarkomi ir saugomi laikantis Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų. Pateikdami savo duomenis Jūs sutinkate, kad duomenys bus tvarkomi ir saugomi tol, kol bus aktualus aukščiau nurodytas duomenų tvarkymo tikslas, o atitinkamų įstatymų numatytais atvejais, po pirminio tvarkymo tol, kol bus reikalinga.

 2. Surinkti duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus jeigu tai būtų reikalinga duomenų tvarkymui aukščiau nurodytu tikslu arba jeigu tokią pareigą numato taikytini įstatymai.

 3. Jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad Jūsų duomenys būtų atnaujinti, kad Jums būtų pateikta informacija apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, taip pat, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.

Asmens duomenų tvarkymas

 1. UAB "Arcatė", kodas 303845860, registruota Bangų g. 19B-1, Klaipėda – toliau šiame tekste vadinama Įmonė.

 2. Įmonė, vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis, šiuo Pranešimu Jus kaip vartotoją informuoja apie Įmonės kaip duomenų valdytojo vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojas ir tikslas

 1. Įmonė Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais:

  1. asmenų duomenų bazės administravimui (sutarčių sudarymas, vykdymas, sąskaitų išrašymas, apmokėjimas, paslaugų pirkimas, skolų administravimas, išieškojimas teismine ir neteismine tvarka);

  2. teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti, operatyviai nustatyti klaidas bei jas ištaisyti;

  3. prašymų ir skundų nagrinėjimui.

Tvarkomi asmens duomenys ir tvarkymo pagrindas

 1. Įmonė tvarko Jūsų asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus, siekdama tinkamai teikti paslaugas, savo teisių ir teisėtų interesų užtikrinimui bei paslaugų kokybės tobulinimo tikslais.

 2. Įmonė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, tvarko Asmenų:

  1. asmens tapatybės duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą;

  2. kontaktinius duomenis: adresą, el. pašto adresą, telefono numerį;

  3. susijusius su paslaugų teikimu duomenis: užsakymo ir/ar sutarties numerį, pirkėjo kodą, informacijos siuntimo adresą, sąskaitų, priskaitymų ir apmokėjimų duomenis (mokėjimo data, mokėjimo suma, likusi nepadengta suma, apmokėjimo būdas), duomenis apie įsiskolinimą bei skolos padengimą;

  4. teismo sprendimo datą, numerį, priteistos skolos dydį, duomenis apie vykdomus antstolio išieškojimo veiksmus.

Asmens duomenų šaltinis

 1. Įmonė Jūsų asmens duomenis gauna:

  1. Tiesiogiai iš duomenų subjektų (Jūsų);

  2. Įstatymų numatytais atvejais – iš trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, apylinkės ir apygardos teismų (teismo sprendimo data, numeris, priteistos skolos dydis), antstolio (apie vykdomus antstolio išieškojimo veiksmus);

  3. Iš viešai prieinamų informacijos šaltinių internete.

Asmens duomenų gavėjai

 1. Asmens duomenys gali būti teikiami duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Įmonė yra įpareigota pateikti asmens duomenis. Asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka, kaip ir duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje. Asmens duomenys teikiami duomenų gavėjams trečiose valstybėse (t. y. valstybėse, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės) gavus Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą.

 2. Duomenys apie skolininką ir skolą gali būti teikiami skolų išieškojimo įmonėms, teismams ir antstoliams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka vadovaujantis Įmonės patvirtintais Asmens duomenų saugos nuostatais (toliau – Nuostatai), siekiant priteisti ir išieškoti įsiskolinimą už suteiktas paslaugas.

 3. Įmonė turi teisę duomenų tvarkymo veiksmams (pvz. apmokėjimų, sąskaitų išrašymo, skolų administravimo ar kitiems) pasitelkti duomenų tvarkytojus. Duomenų tvarkytojai atlieka duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jiems pavestus rašytine sutartimi arba atskiru nurodymu, išskyrus atvejus, kai įstatymai ir kiti teisės aktai nustato kitaip.

Asmens duomenų saugojimo terminas

 1. Aktyvioje duomenų bazėje asmens duomenys tvarkomi tol, kol Įmonė ir asmuo turi tarpusavio santykių bei įsipareigojimų. Suėjus duomenų saugojimo aktyvioje duomenų bazėje terminui, asmens duomenys perkeliami į archyvą. Suėjus archyvavimo terminui, kuris yra 99 m. (devyniasdešimt devyneri metai), popierine ir skaitmenine forma saugomi duomenys sunaikinami Įmonės įgalioto asmens. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

Asmens duomenų tvarkymo sąlygos

 1. Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el. paštą ir interneto ryšį, kurios, atsižvelgiant į tvarkomų duomenų pobūdį, užtikrintų saugų tvarkymą ir užkirstų kelią neleistinai prieigai prie Jūsų asmens duomenų. Įmonė įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.

Jūsų teisės

 1. Jūs turite teisę žinoti apie asmens duomenų tvarkymą, t. y., sužinoti, kokie Jūsų asmens duomenys yra renkami ir kokiu tikslu tvarkomi bei kam teikiami ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją, taip pat su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis ar apriboti duomenų tvarkymą, jei nustatote, kad tvarkymas neatitinka įstatymų reikalavimų, duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, surinkti neteisėtai ar nesąžiningai, su prašymu ištrinti asmens duomenis („būti pamirštam“), su prašymu perkelti asmens duomenis (asmens duomenis įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu persiųsti iš vieno duomenų valdytojo kitam, kai tai techniškai įmanoma, kai to nedraudžia teisės aktai ir kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis), su pranešimu apie savo sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimu, jei toks buvo duotas anksčiau, o taip pat pranešti apie nesutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.

 2. Dėl su Jūsų teisėmis susijusių prašymų galite kreiptis į Įmonę el. pašto adresu info@arcate.lt Jūsų prašymai bus išnagrinėti per 30 dienų terminą.
 3. Dėl neteisėto Jūsų Asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Teisėmis naudojamasi nepažeidžiant teisės aktų nustatytų reikalavimų.

 4. Siekdama užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugos tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą, Įmonė patvirtina, kad vykdydama savo veiklą vadovaujasi visais aukščiau išvardintais teisės aktais.

Atnaujinta spalio 9, 2019